Loctite Kihívás játékszabályzat

A „Loctite Kihívás” Internetes promóciós játék hivatalos játékszabálya

1. A játék elnevezése, szervezője:

A promóciós játék elnevezése: „Loctite Kihívás” (a továbbiakban: „Játék”).

A Játék szervezője: HENKEL Magyarország Kft. székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10/b., (01-09-307515; adószám: 26201720-2-44; a továbbiakban: „Szervező").

2. A Játékban résztvevő és abból kizárt személyek:

A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik (továbbiakban: Játékos).

A Játékból ki vannak zárva:

 • a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, valamint az itt felsorolt személyek Ptk. Ptk. 8:1. §-ában meghatározott hozzátartozói;
 • a Játék lebonyolítását végző cégek, személyek, ill. azok vezető tisztségviselői, munkavállalói, valamint a lebonyolításban résztvevő megbízottjai, valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1. §-ában meghatározott hozzátartozói;
 • azon cégek és személyek, valamint kapcsolt vállalataik, melyek kereskedelmi egységei a Játékban részt vesznek, ill. melyek kereskedelmi egységeiben a Játékban résztvevő termékek kaphatóak illetve a felsorolt személyek Ptk. Ptk. 8:1. §-ában meghatározott hozzátartozói.
 • azon személyek, akik a korábban futó, Szervező által meghirdetett nyereményjátékokban a nyereményjáték szellemével bármilyen módon összeférhetetlen, vagy azt sértő magatartást tanúsítottak, és ezért őket Szervező 5 éves időtartamra kizárta minden nyereményjátékából.
3. A Játék időtartama:

A Játék 2024. június 17. napján 12.00.00 órától 2024. július 31. napján 23.59.59 óráig tart. A Játék ideje előtt és után érkezett pályázatok érvénytelenek.

4. A nyerésre való pályázat menete:

A Játékban az alábbi módon lehet részt venni:

A résztvevőknek egy fotót kell készíteniük törött vagy meghibásodott tárgyukról, amelyet, Loctite pillanatragasztóval javítottak meg, alakítottak át.

Ezután a fotót a „Loctite Pillanatragasztók” profil megjelölésével közzé kell tenniük a META közösségi média fiókjukon (Facebook és/vagy Instagram).

A Szervező minden egyes, a nevezési feltételeknek megfelelő képfeltöltés után 3 fát ültet a Good Labs d.o.o. "Treecelet" márkanév alatt a Kenyai Köztársaságban (a promóció 10.000 fára korlátozódik).

Pályázat feltöltése, és további feltételek

Játékosok csak saját közösségi média profiljukkal jelentkezhetnek a Játékra. Ugyanazon Játékos akár több pályázatot is feltölthet, de csak egy garantált ajándékra jogosult.

A Szervező kizárja a felelősségét minden a META felületeket, illetve az azt működtető szervert ért külső támadások esetére. Tehát amennyiben a META, felületet, illetve szervert ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

A Játék feltételeinek elfogadásával a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló és kliens technológia függvényei, és ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja hálózati vagy szerver hiba és egyéb olyan Szervezőn kívül álló tényezők is, mint például (de nem kizárólagosan) levelezőszerverek teljesítménye és esetleges meghibásodása, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. Ezen esetkért a Szervező nem felel.

Nem vállal a Szervező felelősséget olyan esetekben sem, mikor a Játékos által igénybevett Internetszolgáltató hibájából nem érkezik meg (időben) a pályázat, illetve a feleken kívül álló okból az Internetszolgáltatás nem elérhető vagy a feltöltést nem lehet végrehajtani.

A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy azon Játékosokat, illetve azon pályázatokat, akik ill. amik nem felelnek meg a jelen szabályzat feltételeinek a Játékból kizárja. Valamint Szervező fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben valamely Játékos vagy más személy részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen, vagy azt sértő magatartást tapasztal (pl. csalás/hamisítás), vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost és az érintett pályázatot, pályázatokat azonnali hatállyal kizárja a Játékból, valamint 5 éves időtartamra minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából, illetve nyereményjátékából. Az adott pályázat, illetve a Játékos kizárása miatt, a Szervezővel szemben a kizárt személy semmilyen igényt nem jogosult támasztani, illetve kárigényt érvényesíteni.

5. A fotóval szemben támasztott követelmények:

a) Tilos olyan fotót feltölteni, ahol kifejezetten veszélynek teszi ki magát a Játékos.

b) Saját grafikai feldolgozás megengedett. A fotón nem tűnhet fel másik cég neve, lógója vagy egyéb hirdetési szövege. A fényképek nem tartalmazhatnak semmilyen rejtett vagy szembetűnő hirdetést más cégek termékeiről vagy szolgáltatásairól. Nem tartalmazhatnak semmilyen rágalmazó, erőszakos, etikátlan, diszkriminatív vagy egyéb okból erkölcstelen vagy tiltott tartalmakat.

c) A fényképek nem sérthetik harmadik személy szerzői jogát, illetve személyhez fűződő jogait.

d) A fényképek nem sérthetik Szervező jogos érdekeit.

A Játékos biztosítja a fotók per-, teher, - és igénymentességét és köteles mentesíteni Szervezőt Harmadik Személy által támasztott igényektől – ideértve a szerzői jogi igényeket is –, melyek a jelen pont rendelkezéseinek résztvevő által történő megsértéséből származnak.

A fotók technikai követelményei

Szervező fenntartja a jogot a fényképek felülvizsgálatára a nyilvánosságra hozatalt követően is, és ennek megfelelően bármikor el is távolíthatja róluk a közösségi oldalának megjelölését. Az adott pályázat kizárása miatt, a Szervezővel szemben a kizárt személy semmilyen igényt nem jogosult támasztani, illetve kárigényt érvényesíteni.

6. Nyertes kiválasztása, értesítése, a jogosultság ellenőrzése

A Játék 3. pont alatt megjelölt időtartama alatt beérkezett összes érvényes, a részvételi feltételeknek megfelelő pályázat részt vesz a Játékban.

Az érvényes pályázatot leadó résztvevőket közvetlenül a megfelelő közösségi médián keresztül értesítjük, továbbá privát üzenetben megadják a nevüket és címüket, ahová a garantált nyereményt postai úton elküldhetjük.

A Játék három (3) db szakaszból áll.  A fődíj (páros jegy a SZIGET fesztiválra) nyerteseit (és három pótnyertest) az érvényes pályázatokat feltöltők közül sorsoljuk ki szakaszonként.

Szakaszok:

 1. szakasz: június 17-30.
 2. szakasz: július 1-14.
 3. szakasz: július 15-31.

A díj nyertesét megfelelő közösségi médián keresztül értesítjük a nyertes megállapítását követő 7 napon belül. Amennyiben a nyertes 7 napon belül nem válaszol a Szervező által küldött fenti üzenetre, valamint amennyiben a nyertes pályázat vagy a nyertes Játékos a Játék jelen szabályzatának bármilyen módon nem felel meg, illetve a Játékos vagy a nyertes pályázat a Jelen szabályzat alapján kizárható lett volna, akkor a pótnyertes válik jogosulttá a nyereményre. Amennyiben az első pótnyertes hasonlóképp nem válik a nyeremény jogosultjává, ill. az előzőekben meghatározott további feltételek bekövetkezése esetén helyébe a 2. pótnyertes lép, akit hasonló esetben 3. követ. A Szervező a pályázat tulajdonjogával kapcsolatban felmerülő vitákkal kapcsolatban kizárja a felelősségét.

A nyertes kihirdetésére az adott szakasz végét követő öt (5) munkanapon belül kerül sor a Loctite Pillanatragasztók Facebook és Instagram oldalán a nyertes profiljának megjelölésével.

A helytelen cím megadásából vagy a cím megadásának elmaradásából eredő károkért a Szervező kizárja a felelősségét.

7. A Játék díjai

Főnyeremény: 3db páros napijegy a 2024-es SZIGET fesztiválra

További díjak: Minden képfeltöltőnek ajándék karkötőt adunk.

A főnyeremény nyertesek szakaszonként kerülnek kisorsolásra. Ennek megfelelően szakaszonként 1 db, összesen 3 db páros SZIGET napijegy kerül kiosztásra.

A nyereményt a Szervező, elektronikus/ postai úton adja át a nyertesnek.

A nyeremény pénzre és más nyereményre át nem váltható.

A nyereményeket átvevő Játékos a nyereménnyel kapcsolatos szavatossági és jótállási, esetleg kártérítési igényét a jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával/forgalmazójával, ill. a szolgáltatás nyújtójával szemben érvényesítheti.

Szervező - szándékos és súlyos gondatlansággal okozott károk kivételével - kifejezetten kizárja a felelősségét a nyeremény átvétele, ill. az annak érdekében tett cselekmények, valamint a Nyeremény használata, ill. igénybevétele során a Játékost ért minden kárért.

A nyertesek kötelesek együttműködni a Szervezővel, illetve a megbízásából eljáró bonyolítóval annak érdekében, hogy a nyeremények és ajándékok átadására legkésőbb a nyertességről történő értesítést, illetve a Játék végét követő 90. napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségüknek a nyertesek bármelyike nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülményért a Szervező felelőssége nem állapítható meg. A Szervező a nyeremények átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a Játékosra nézve jogvesztő. Amennyiben a nyeremény nem kézbesíthető a Szervezőnek megadott címre, akkor úgy kell tekinteni, hogy lemondott a nyeremény átvételére vonatkozó jogáról. A Szervező nem vállal felelősséget postai szolgáltatás hibájából eredően a kézbesítés késedelméért, vagy a küldemény elvesztéséért a nyertes címére történő szállítás során. 

8. Adózási kérdések:

A nyeremény esetleges személyi jövedelemadó vonzatát, illetve járulékfizetési kötelezettséget a Szervező viseli.

A nyertes köteles minden esetlegesen szükségessé váló az adóügyi adminisztráció szempontjából nélkülözhetetlen vagy azt megkönnyítő adatszolgáltatást biztosítani, ill. nyilatkozatot megadni.

A nyeremény megszerzését a postai átvétel, illetve átvételi elismervény igazolja az átadás módjától függően.

9. Adatkezelés
A) Nyereményjátékhoz kapcsolódó adatkezelés

Adatkezelő, az adatkezelés célja, jogalapja, adatkezelés körülményei

Játékos a részvétellel hozzájárul ahhoz, hogy a Henkel Magyarország Kft. (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10/b.; e-mail: henkel.magyarorszag@henkel.com mint adatkezelő, valamint a megbízásából eljáró adatfeldolgozó, a X-Matrix Kft. (székhely: 1123 Budapest, Győri út 4. 2. em. 3.) a Játék lebonyolítása céljából díjmentesen kezelje a részvétel során megadott adatokat.

Minden résztvevő ingyenesen, területi, időbeli vagy tartalomkorlátozás nélkül biztosítja a Henkelnek és a Henkelhez kapcsolódó vállalatoknak a közzétett fényképek egyszerű használati jogát.

Szervező

 • a pályázatokat (fotók) a Játékos nevének feltüntetése nélkül felhasználhatja a nyereményjátékkal kapcsolatos kommunikációval összefüggésben.
 • a feltöltött fotókat anonim módon belső, szervezeten belüli tájékoztatási, oktatási célokra felhasználhatja
 • a fődíj nyertes profiljának nevét közzéteszi,

A Játék során Szervező által kezelt adatok

 • az Ön azonosítását és elérhetőségét (név, lakcím, e-mail cím), valamint
 • a pályázat elbírálását (pályázati anyag: fotó) és
 • belső kommunikációs célokat (fotó) szolgál.

Az adatok megadása nélkül a garantált nyeremény és a fődíj átvételére nincs lehetőség.

Az adatkezelés jogszabályon alapul, ahol az adatkezelés feltétele az Ön hozzájárulása. A Játékban való részvétel önkéntes.

Az Adatkezelő az adatokat harmadik személyek részére – az adatfeldolgozókon kívül – nem továbbítja.

Adatkezelés időtartama

Az adatokat Szervező, amennyiben a Játékos a hozzájárulását nem vonja vissza, illetve amennyiben annak további megőrzését valamely jogos érdek, igény (pl. fogyasztói panasz) vagy hatósági eljárás nem indokolja, a Játék lebonyolítását követő 6 hónapig őrzi meg. Ezt követően a Játékosok adatait töröljük az adatbázisunkból.

A nyertes adóügyi adminisztrációjához szükséges adatait, valamint az ezzel kapcsolatos dokumentációt (átvételi elismervény, sorsolási jegyzőkönyv) Szervező a Számviteli törvényben előírt határidőig, azaz a nyereményjáték lezárását követő 8. év végéig őrzi meg.

Az adatkezeléssel kapcsolatban Önt megillető jogok

Fenti hozzájárulást Ön bármikor visszavonhatja és kérheti adatainak törlését a nyereményjáték nevére hivatkozva a következő elérhetőségeken: Henkel Magyarország Kft. székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10/b.; e-mail: henkel.magyarorszag@henkel.com.

Személyes adatok törlésére irányuló kérés esetén az illető személyes adatait töröljük az adatbázisból. Ez esetben a Játékban való részvételre nincs lehetőség.

A hozzájárulás visszavonása nem befolyásolja a visszavonást megelőzően adott hozzájárulás alapján végzett adatkezelés jogszerűségét.

Az Önről tárolt személyes adatokkal kapcsolatban tájékoztatást kérhet, kérheti az azokhoz való hozzáférését, azok helyesbítését, az adatkezelés korlátozását, az adatok részére történő kiadását abból a célból, hogy azt másnak továbbíthassa. Ilyen irányú kéréssel kérjük forduljon hozzánk a fent megadott elérhetőségek valamelyikén szintén a nyereményjáték nevére hivatkozva.

Ön a személyes adataira vonatkozó jogainak vélelmezett megsértése esetén panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz ((www.naih.hu; cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., telefon: +36-1-391-1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat.

B) Kizárt játékosokkal kapcsolatos adatkezelés

Szervező a jelen szabályzat 4. pontja szerint kizárhat Játékosokat jövőbeli promóciókat illetően is öt éves időtartamra. Az adatkezelés Szervező azon jogos érdekén alapul, hogy Szervező nem kíván nyereményhez, kedvezményhez juttatni olyan személyeket, akik a Játék tisztaságát megsértik, másokkal szemben szabálytalan módon akarnak előnyhöz jutni, nem tartva így tiszteletben sem a többi Játékost, sem pedig a Szervezőt.

Kezelt adatok köre: név, a Játékszabály szerint megadott elérhetőség

Szervező a kizárás során az általános elévülést veszi figyelembe, így 5 év elteltével a kizárt játékos adatait törli, vele szemben a kizárást megszünteti.

Az adatkezeléssel kapcsolatban Önt megilletik a fenti bekezdésben említett jogok (kivéve amelyek kifejezetten a hozzájárulásból fakadnak), illetve a tiltakozáshoz való jog.

Tiltakozási jog

A Henkel jogos érdeke alapján végzett adatkezeléssel szemben Ön, mint adatkezeléssel érintett bármikor tiltakozhat. Henkel ebben az esetben azonnal leállítja az érintett adatkezelést, kivéve, ha Henkel bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

10. Vegyes rendelkezések:

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot annak 3. pont alatti meghirdetett időtartama alatt, azaz a befejezését megelőzően megszüntesse, különösen abban az esetben, ha a Játék tisztességes menete bármely okból nem biztosítható. Amennyiben a Játék megszüntetése valamely Játékos felróható magatartására vezethető vissza, Szervező kárigényét vele szemben érvényesítheti.

A résztvevők a részvétellel automatikusan elfogadják a hivatalos játékszabályt.

A Játékról szóló részletes játékszabályzat elérhető a Loctite honlapon (loctite-superbond.hu)

A Szervező fenntartja a jogot a jelen Szabályzat módosítására, amelyről minden résztvevőt időben értesít a Honlapon.

A nyereményjáték megvalósításában nincs sem együttműködés, sem támogatás a META-val.

Budapest, 2024.06.17.

HENKEL Magyarország Kft.

Szervező